Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan Consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en via de site diensten bestelt;
Vestiging: franchisenemer van JAMES Autoservice B.V., die de bestelde diensten levert aan de Consument;
Leverancier: de rechtspersoon die de producten bij de Vestiging aflevert.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

JAMES Autoservice B.V.
Loosdrechtseweg 198
1215 KD Hilversum
035-7600 613

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien de Consument diensten heeft besteld, wordt aangegeven welke dienst(en) zal/zullen worden verleend en tegen welke prijs. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de koopovereenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • de wijze van betaling, aflevering van de producten en/of diensten en de uitvoering van de koopovereenkomst.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de Consument het aanbod aanvaart en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Ondernemer bevestigt onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden door invulling en retourzending van het annuleringsformulier. De Ondernemer zal na ontvangst van het annuleringsformulier onverwijld een ontvangstbevestiging sturen.

6.2 De Consument heeft het recht op herroeping niet indien de aankoop producten betreft die moeten worden gemonteerd en die eerder dan de voornoemde periode van veertien dagen met uitdrukkelijke instemming van de Consument zijn gemonteerd. De herroepingstermijn eindigt in zo’n geval op het moment dat het (motor)voertuig waarop de gekochte producten zijn gemonteerd de Vestiging verlaat.

6.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt de Consument ten hoogste de kosten in verband met de terugzending van de producten in rekening gebracht. Het betaalde bedrag minus de kosten van terugzending van de producten zal uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontbinding op de rekening van de Consument worden teruggestort. Indien de Consument ervoor heeft gekozen via IDEAL dan wel Creditcard te betalen, dan wordt de inmiddels gedane betaling binnen de in voorgaande zin vermelde termijn rechtstreeks aan de Consument gecrediteerd.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer de betreffende Consument hiervan per e-mail op de hoogte stellen en indien mogelijk gelijksoortige producten aanbieden. Indien de Consument de aangeboden vervangende producten desondanks niet wenst af te nemen, dan wordt de koop alsnog ontbonden, zonder hiervoor kosten bij de Consument in rekening te brengen.

7.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Via de webshop van de Ondernemer is het mogelijk online producten aan te schaffen. De Consument kan een keuze maken in de manier waarop hij de gekochte producten en/of diensten wenst te betalen. Hij kan:

a) Via IDEAL betalen.
b) Via Creditcard betalen.

8.2 De betalingen via IDEAL dan wel Creditcard zullen in een beveiligde omgeving van Ogone worden uitgevoerd. De bankgegevens van de Consument zullen nimmer worden opgeslagen. Wel dient de Consument zich te realiseren dat betalen via het Internet nooit 100% veilig is. Betalingen via het internet zijn voor eigen risico. JAMES Autoservice wijst alle aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 9 - Privacy gegevens

9.1 Door bestelling van de diensten via de website verstrekt de Consument persoonlijke gegevens, dat wil zeggen informatie die direct tot de persoon te herleiden zijn zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. De persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van de Ondernemer, zodat de Consument geïnformeerd kan worden over interessante aanbiedingen. Indien de Consument dit niet wenst kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail naar info@jamesautoservice.nl. Let op, dit geldt niet voor zakelijke klanten.

9.2 De Ondernemer bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan hem worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan hem worden verstrekt. Een e-mailadres wordt alleen gebruikt voor marketing- of service doeleinden als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Deze toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken worden door het sturen van een e-mail naar info@jamesautoservice.nl

9.3 E-mailadressen zullen niet aan derden worden verstrekt t.b.v. commerciële doeleinden, tenzij de Consument ons hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

9.4 Persoonsgegevens van Consumenten kunnen alleen worden vrijgegeven indien hiertoe een verplichting bestaat op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

Artikel 10 – Conformiteit

10.1 De Ondernemer staat jegens de Consument in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij sprake is van niet-inachtneming door de Consument van de door de Vestiging, de producent of de importeur van het product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik; gebreken waarvoor de producent van het product garantie heeft uitgesloten.

10.2 Zowel de Ondernemer als de Vestiging zal de door de Consument gewenste dienst(en) naar beste vermogen uitvoeren.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Behoudend opzet of bewuste roekeloosheid is de Ondernemer en/of de Vestiging, haar personeel of derden waarvan zij zich bedienen, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

11.2 De aansprakelijkheid van de Ondernemer en/of de Vestiging is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekeraar plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het betreffende product of dienst.

Artikel 12 – Reclame/ klachten

12.1 Reclames over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk 14 dagen na constatering van het gebrek, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de Ondernemer. Een klacht over een product, dienst of de service van de Ondernemer/Vestiging kan door de Consument per e-mail aan info@jamesautoservice.nl worden ingediend.

12.2 Indien de Consument niet binnen de in het voorgaande lid bepaalde termijn heeft gereclameerd, geldt de levering als deugdelijk.

12.3 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen klachten, bezwaren en geschillen in goed overleg trachten op te lossen.

13.2 Het staat partijen vrij het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen, indien partijen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen. De rechter te Utrecht is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 JAMES Autoservice is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

14.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd